Gemeenteraad 18 november 2013

Op 18 november 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Netebekken en Beneden Scheldebekken - 
2. Verkeersreglement Ter Stratenweg - 
3. Eenrichtingsverkeer gedeelte Rubenslaan  - 
4. Groenopstanden Massenhovensteenweg - 
5. Doodlopende weg - 
6. Broechemsesteenweg  - 
7. Samenstelling Gecoro - 

Lees het kort verslag, de interpellaties en de agenda van de gemeenteraad.

 

Netebekken en Beneden Scheldebekken: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene  bekkenvergadering en in het bekkenbureau
Bij de aanduiding van de vertegenwoordigers voor het bekkenbureau Netebekken en Beneden Scheldebekken heeft N-VA zich onthouden bij de stemming omdat in de toelichting stond dat vertegenwoordiger en plaatsvervanger niet  noodzakelijk een mandataris moet zijn.
Johan De Ryck merkte op dat men hier beter in plaats van een Schepen het diensthoofd Ruimtelijke Ordening en het  diensthoofd Openbare Werken als afgevaardigde zou voorstellen omdat deze veel  beter op de hoogte zijn van de te bespreken dossiers.
Het College is ons niet gevolgd en stuurde toch politiekers in plaats van deskundige ambtenaren naar het bekkenbureau.

Aanpassing aanvullend verkeersreglement Ter Stratenweg
Op vraag van één bedrijf stelde het College voor om het parkeerverbod te schrappen in de zijstraten  van Ter Stratenweg in Oelegem.
Patrik Teurfs argumenteerde dat wij het niet correct  vinden dat het parkeerverbod op de openbare weg wordt opgeheven specifiek  voor één bedrijf. Indien dit bedrijf nood heeft aan bijkomende parking voor haar  vrachtwagens dan moet dit bedrijf zelf een oplossing zoeken op privaat terrein.
De Burgemeester Lode Hofmans stelde dat in het belang van de werkgelegenheid er moest voldaan worden aan de vraag van het bedrijf.
Dit antwoord was volgens ons totaal naast de kwestie. Wij wensten geen precedent te scheppen waarbij iedereen om een persoonlijke reden een aanpassing van het verkeersreglement kan vragen. Daarom onthielden wij ons bij de stemming.

Aanvullend verkeersreglement tijdelijk eenrichtingsverkeer gedeelte Rubenslaan
Wij hadden vastgesteld dat er 2 vrachtwagens aan de  werken aan het lossen waren  met als gevolg dat andere weggebruikers een  half uur moesten wachten om verder te kunnen rijden vermits ze niet meer  langs de Rubenslaan konden wegrijden.
Daarom vroeg Johan De Ryck aan de Schepen om de 3 aannemers schriftelijk  te melden dat dergelijke situaties niet getolereerd kunnen worden en dat zij er voor  moeten zorgen, in onderling overleg, dat de rijweg nooit volledige   geblokkeerd wordt. Schepen Tine Muyshondt vond dit een terechte opmerking en beloofde de nodige aandacht te besteden aan onze vraag.

Gelet op de veiligheid van de schoolgaande jeugd vonden wij het volkomen terecht dat er tijdelijk één richtingsverkeer tot aan de achteringang van de school werd ingesteld in de Rubenslaan tijdens de bouwwerken in de Kapelstraat.
Op vraag van de bewoners van de Kapelstraat en de Rubenslaan had Sylvain Raeymaekers een amendement ingediend om tijdens de schoolvakantie terug twee richtingsverkeer toe te laten in de Rubenslaan.
Spijtig genoeg werd er niet ingegaan op de vraag van de omwonende en werd ons amendement niet aangenomen.

Investeringsuitgave in dwingende en onvoorziene omstandigheden  groenopstanden Massenhovensteenweg: akteneming
In het besluit van dit agenda punt stond letterlijk dat het ging om de  goedkeuring van de offerte voor een bedrag van 6.370 € voor de realisatie  van de groenopstanden.
Wij konden onze ogen niet geloven wanneer we in de toelichting lazen dat het hier gaat over de onteigening van 90 voortuinen op de Massenhovensesteenweg, dit zou neerkomen op 70 € per voortuin.
Niet het bedrag was foutief maar wel de tekst. De offerte en het bedrag handelden enkel over de dossierkosten. Om verwarring te voorkomen vroeg Johan De Ryck terecht om de tekst “realisatie van de groenopstanden” te vervangen door “ de opmaak van de schattingen van de groenopstanden”.
Schepen Fernand Bossaerts argumenteerde eerst dat het hier ging over een standaard tekst, maar na consultatie van de Secretaris werd beslist om de tekst van het besluit aan te passen.

Doodlopende weg uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. - Interpellatie door Lutgart Van Dessel
In mei 2013 werd door het College beslist om deel te nemen aan de actie “Doorlopende straten”.
Wij vroegen:
Is de lijst met doorlopende straten opgesteld?
Zijn de bestelde stickers geleverd?
Wanneer worden de stickers aangebracht en gaat het verkeersbord F45b ook in onze gemeente in voege?
Schepen Tine Muyshondt kon positief antwoorden op onze vragen en melde dat de stickers nog voor het einde van dit jaar zouden aangebracht worden.

Lichtjes wandeling in Oelegem - Interpellatie door Sylvain Raeymaekers
Wij stelden ons vragen betreffende de veiligheid en de wettelijkheid betreffende het personenvervoer gedaan met een aanhangwagen achter een tractor.
Omdat de “Lichtjes wandeling” in Oelegem een gezellig familiegebeuren is dat jaarlijks op de laatste vrijdag van oktober wordt georganiseerd zouden wij het zeer spijtig vinden dat bij een ongeval met dit landbouwvoertuig de organisatoren moeten opdraaien voor de kosten en dat daardoor deze mooie traditie in het gedrang zou komen.
Gemeenteraadslid Fons Huysmans verzekerde ons dat de organisatoren zich bewust waren van mogelijke risico’s maar dat zij alles wat nodig is doen om de veiligheid te garanderen. De organisatoren sluiten ook elk jaar een verzekering af voor deze activiteit.
Voor N-VA was deze uitleg meer dan voldoende om beweringen van derden te kunnen weerleggen. Wij zijn tevreden dat de organisatoren een grote inspanning doen om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen.

Broechemsesteenweg - herstel verkeersgeleiders - Interpellatie door Jan Dillen
Sinds maart 2013 staat er voor het begin van de verkeersgeleiders op de Broechemsesteenweg een bord: “weg in slechte staat en max 30 km per uur”.
Wij vonden het zeer spijtig dat het ontwerp van lastenboek voor de herstelling van de verkeersgeleiders niet ter stemming op de gemeenteraad werd voorgelegd zoals beloofd door het College.
Schepen Fernand Bossaerts verklaarde dat er een overeenkomst was met alle betrokken partijen over de herstelling, maar dat één van de partijen op het laatste moment juridische bezwaren had. Hij hoopte wel dat het lastenboek op de volgende gemeenteraad kan goedgekeurd worden.

Geheime zitting
Samenstelling Gecoro: aanduiding leden
N-VA had een verzoek ingediend bij de Voorzitter van de Gemeenteraad om de bespreking van de samenstelling van de Gecoro te behandelen in besloten vergadering.
Wij hadden bezwaren tegen een aantal kandidaten die voorgedragen werden om te zetelen als lid voor de Gecoro.
Naast deze bezwaren hadden wij vastgesteld dat een aantal kandidaten geen plaatsvervanger hadden aangeduid. In de wetgeving en het besluit van de gemeenteraad van 18 februari staat heel duidelijk vermeld: “De maatschappelijke geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een plaatsvervanger voor.”
Om die reden moesten wij hun kandidatuur verwerpen en vroegen wij om deze kandidaten de mogelijkheid te geven om deze vergetelheid recht te zetten en de stemming over de samenstelling van de Gecoro uit te stellen naar de volgende gemeenteraad.
Na een zeer felle discussie van meerderheid tegen oppositie besliste het College niet in te gaan op ons verzoek en vroeg de stemming. De volledige oppositie heeft toen de zaal verlaten waardoor de stemming niet kon doorgaan. Na een onderbreking van de zitting deelde de Voorzitter van de gemeenteraad Sonja De Pooter mede dat de stemming over de samenstelling van de Gecoro verdaagd werd naar de zitting van december. 

 

Interpellaties

 

Amendement betreffende punt 15 Aanvullend verkeersreglement tijdelijk eenrichtingsverkeer gedeelte Rubenslaan.
 - Indiener Sylvain Raeymaekers

Toelichtende nota bij het amendement:
Gelet op de veiligheid van de schoolgaande jeugd vinden wij het volkomen terecht dat er tijdelijk één richtingsverkeer tot aan de achteringang van de school wordt ingesteld in de Rubenslaan gedurende een periode van 1 jaar.

Tijdens de schoolvakantie in de maanden Juli en Augustus is het niet nodig om het één richtingsverkeer in de Rubenslaan te handhaven. Daarom stellen wij voor om aan artikel 2 een paragraaf toe te voegen waarin de periode dat de tijdelijke gewijzigde verkeerssituatie niet van toepassing is vermeldt staat.

Ter stemming voor te leggen amendement:
volgende tekst wordt toegevoegd aan artikel 2:
“Deze gewijzigde verkeerssituatie geldt niet in de periode vanaf 1 juli 2014 tot en met 31 augustus 2014.”

 

Broechemsesteenweg - herstel verkeersgeleiders. - Interpellatie door Jan Dillen

Toelichtende nota:
Sinds maart 2013 staat er voor het begin van de verkeersgeleiders op de Broechemsesteenweg een bord: “weg in slechte staat en max 30 km per uur”.
 
In het verslag van het College van 24 oktober lezen wij onder andere dat het college van burgemeester en schepenen kennis neemt van de nota van de T.D. aangaande de besprekingen rond de problematiek van de geleiders op de Broechemsesteenweg en beslist om de verkeersgeleiders te herstellen in beton enz.
De overeenkomst en het ontwerp van lastenboek en opdracht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad.

Onze vragen:
1. Waarom staat dit punt niet op de agenda van deze gemeenteraad terwijl andere punten van het College van 24 oktober wel op de agenda staan van vandaag?

2. Hoelang gaat het nog duren vooraleer de nodige herstellingen worden uitgevoerd?

 

Lichtjes wandeling in Oelegem. - Interpellatie door Sylvain Raeymaekers

Toelichtende nota:
De “Lichtjes wandeling” in Oelegem is een gezellig familiegebeuren dat jaarlijks op de laatste vrijdag van oktober wordt georganiseerd.

Om de deelnemers op een veilige manier weg te brengen worden er bussen voorzien.
Echter wordt er ook aan personenvervoer gedaan met een aanhangwagen achter een tractor.

Deze aanhangwagen is een landbouwvoertuig dat normaal gebruikt wordt voor transport van vee.
art 17§2 van het KB 15/03/1968 is hierover zeer duidelijk: “Het vervoer van personen door middel van aanhangwagens, andere dan die worden gebruikt door kermisexploitanten en die eigen zijn aan dat beroep, is verboden.”

Volgens ons is het niet mogelijk dat er een verzekering afgesloten werd voor dit personenvervoer aangezien het bij wet verboden is. De bestuurder van de tractor heeft waarschijnlijk ook geen rijbewijs om personen te vervoeren.

Het zou zeer spijtig zijn dat bij een ongeval met dit landbouwvoertuig de organisatoren moeten opdraaien voor de kosten en dat daardoor deze mooie traditie in het gedrang zou komen.

Wij vinden het dan ook de taak van het College om te waken over de veiligheid van de deelnemers.

Onze vragen:
1. Kan het College in de toekomst de organisatoren erop wijzen dat het verboden is om personen te vervoeren met aanhangwagens?

2. Kan de Burgemeester aan de politie de opdracht geven om in het belang van de veiligheid van de deelnemers op te treden indien dit verbod niet nageleefd wordt?

 

Doodlopende weg uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. - Interpellatie door Lutgard Van Dessel

Toelichtende nota:
Tijdens het Schepencollege van 2 mei 2013 werd het verslag van de verkeerscommissie van 17 april 2013 besproken betreffende de actie “Doorlopende straten”.
Hierin lazen wij:
Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het advies van de verkeerscommissie om het systeem te gaan invoeren.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord en geeft opdracht aan de T.D. om de stickers te bestellen en aan de wijkagenten om een lijst op te stellen met doorlopende straten.

Onze vragen:                                                                                         
1. Is de lijst met doorlopende straten opgesteld?

2. Zijn de bestelde stickers geleverd?

3. Wanneer worden de stickers aangebracht en gaat het verkeersbord F45b ook in onze gemeente in voege?

 

 

 

Agenda

0002  AWW: agenda BAV 18 december 2013
0003  Netebekken: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering en in het bekkenbureau Netebekken
0004  Beneden Scheldebekken: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene  bekkenvergadering en in het bekkenbureau Benedenscheldebekken
0005  Cipal DV: agenda BAV 13 december 2013
0006  IGEAN dienstverlening: agenda BAV 18 december 2013
0007  IGEAN milieu en veiligheid: agenda BAV 18 december 2013
0008  IKA: agenda BAV 16 december 2013
0009  IVEKA: agenda BAV 11 december 2013
0010  PIDPA: agenda BAV 16 december 2013
0011  Samenstelling Gecoro: aanduiding leden
0012  Samenwerkingsovereenkomst verkaveling ‘Gustaaf Peetersstraat - Mollentstraat - Steenweg op ‘t Fort’
0013  Gedeeltelijke verlegging van voetweg 17 te Emblem
0014  Aanpassing aanvullend verkeersreglement Ter Stratenweg
0015  Aanvullend verkeersreglement tijdelijk eenrichtingsverkeer gedeelte Rubenslaan
0016  Convenant i.v.m. de aansluiting van de bibliotheek op het Provinciaal Bibliotheeksysteem
0017  Gebruiksreglement herbruikbare bekers
0018  Huishoudelijk reglement van de Erfgoedraad
0019  Leeszaalreglement Erfgoedraad
0020  Belasting op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente Ranst
0021  Belasting op de opgraving of verplaatsen van de urn met as
0022  AWW: verlenging concessie
0023  Onderhoudswerken aan voetpaden 2013: ontwerp en lastvoorwaarden
0024  Overdracht pompstation Terstratenweg
0025  Overdracht waterlopen van derde categorie aan provinciebestuur.
0026  Investeringsuitgave in dwingende en onvoorziene omstandigheden groenopstanden Massenhovensteenweg: akteneming
0027  Aanvullende belasting op de personenbelasting
0028  Belasting op de tweede verblijven
0029  Belasting op de verspreiding van reclame
0030  Opcentiemen op de onroerende voorheffing
0031  Retributiereglement uitleendienst audiovisueel materiaal
0032  Retributiereglement voor de gemeentelijke vergaderlokalen
0033  Statuten van het beheersorgaan van gemeenschapscentrum Den Boomgaard
0034  Huishoudelijk reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum Den Boomgaard
0035  Reglement voor de erkenning en subsidiëring van socio-culturele verenigingen in Ranst
0036  Reglement voor de inning van geringe dagontvangsten en de  ter beschikkingstelling van kasprovisies
0037  Gezamenlijke aankoop door de gemeente, OCMW en politiezone van elektriciteit voor hun installaties en gebouwen
0038  Gezamenlijke aankoop door de gemeente, OCMW en politiezone van gas voor hun installaties en gebouwen
0039  Projectcontract plaatsen photovoltaïsche panelen op politiekantoor en administratief centrum
0040  Goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2012: akteneming
0041  Investeringsuitgave in dwingende en onvoorziene omstandigheden aankoop frankeermachine: akteneming
0042  Investeringsuitgave in dwingende en onvoorziene omstandigheden herstellen dak sportcentrum Ranst: akteneming
0043  Jubileumsubsidie voor verenigingen in Ranst
0044  Verkeerssituatie Broechem Centrum: Interpellatie Groen
0045  Trajectcontrole Ranstsesteenweg: Interpellatie Groen
0046  Fairtrade: Interpellatie Groen
0047  Verlichting Safipad: Interpellatie Groen
0048  Broechemsesteenweg - herstel verkeersgeleiders: Interpellatie door Jan Dillen N-VA
0049  Lichtjes wandeling in Oelegem: Interpellatie door Sylvain Raeymaekers N-VA
0050  Doodlopende weg uitgezonderd voor voetgangers en fietsers: Interpellatie door Lutgard Van Dessel N-VA 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is