Gemeenteraad 16 september 2013

Op 15 september 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Vallei  van de Kleine Nete - 
2. Hulpverleningszone Rand - 
3. RUP KMO-zone Kromstraat - 
4. Fietspad op de Liersesteenweg  - 
5. Exploitatie vh containerpark. - 
6. Centraal kerkbestuur - 
7. Speelstraten - 

Lees het kort verslag, de interpellaties en de agenda van de gemeenteraad.

 

Intentieverklaring voor een geïntegreerde en gezamenlijke aanpak van de vallei  van de Kleine Nete
Het doel van de gezamenlijke aanpak is: samen streven naar gedragen oplossingen en realisaties op het vlak van waterbeheer, ecologie, landbouw, erfgoed en mobiliteit."
Omdat dit project ook van invloed is op de invulling van het gebruik van openbaar domein , vroeg John Oliviers of het niet raadzaam is om, naast het inwinnen van het advies van de milieuraad, dit ook voor te leggen aan de Gecoro?
De schepenen beloofde om bij de volgende stap de Gecoro te betrekken bij dit dossier.

Toekenning van een toelage aan de hulpverleningszone Rand.
Omdat dit puntje handelde over de brandweer konden we het niet laten om een vraag te stellen over de brandveiligheid van de raadszaal. We zaten weer letterlijk als sardientjes in een doosje.
De vertegenwoordiger van de pers zat opgesloten in een hoek. Indien er brand zou uitbreken konden de raadsleden die aan de rechterkant van de zaal zaten onmogelijk op een veilige manier het pand verlaten.
De burgemeester argumenteerde dat het Vrieselhof een gebouw van de provincie is en dat de brandveiligheid dus wel in orde zou zijn. Wij vonden dit een zeer zwak argument.

Opmaak van een gemeentelijk RUP KMO-zone Kromstraat.
John Oliviers stelde dat een RUP onderworpen is aan de goedkeuring van de Gecoro. Hij verwees hierbij naar de behandeling van het RUP "zonevreemde bedrijven fase 1" in de gemeenteraad van 13 mei 2013, waar gebleken is dat een correcte afhandeling van dergelijke dossiers via de Gecoro toch belangrijk is.
Zijn vraag was: “Hoever staat het bestuur met de samenstelling van de Gecoro?”
Omdat de verhouding man/vrouw tussen de kandidaten niet aan de wettelijke normen voldoet wordt er nog steeds gezocht naar vrouwelijke kandidaten. Zolang dit probleem niet is opgelost blijft de “oude” Gecoro in functie was het antwoord.

Aanvullend verkeersreglement aanpassing van het fietspad op de Liersesteenweg (N14) tussen de Rantsesteenweg en de R16 (ring van Lier)
Sylvain Raeymaekers merkte op dat wij de indruk hebben dat door de voorgestelde aanpassing van het fietspad verkeersovertredingen worden geregulariseerd.
Omdat veel fietsers de bestaande reglementering aan hun laars lappen en tegen de verplichte rijrichting in rijden wordt nu het  rijden in beide richtingen toegelaten.
Wij hebben vastgesteld dat de fietsintensiteit tijdens de piekuren hoger is dan 150 fietsers.
In het Vademecum Fietsvoorzieningen wordt vooropgesteld dat bij hoge fietsintensiteiten in principe een breedte van 2,5 @ 3 meter nodig is bij tweerichtingsfietspaden.
Dit is weliswaar een aanbeveling naar veiligheid toe.
De wettelijk verplichte breedte van 2 meter is aanwezig op de Liersesteenweg.
Voor de fietsers die van Ranst komen en zij die het Safipad gebruiken is volgens ons de veiligste route het Safipad volgen tot aan de ring om vervolgens de drukke Liersesteenweg aan de verkeerslichten te kruisen.
Gelet op het feit dat deze maatregel genomen wordt in afwachting van toekomstige aanpassingen en verbeteringen van het kruispunt N14-R16 hebben wij dit punt goed gekeurd.

Uitbreiding vd beheersoverdracht aan IGEAN milieu&veiligheid voor de exploitatie vh containerpark.
Bij de bespreking van dit punt vroeg Johan De Ryck om het plan voor de inrichting van het betalende deel van het containerpark te herbekijken. In de toekomst zou de bereikbaarheid van de grof vuil container grondig wijzigen. Nu kan men met zijn auto op een talud rijden zodat het grof vuil gemakkelijk in de container kan gegooid worden. Op het voorgestelde plan moet men het grof vuil via een trap tot boven de rand van de container brengen. De toegankelijkheid van deze container gaat er dus op achteruit.

Afsprakennota tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente: periode 2014-2019
Vermits wij in het verleden in de dossiers van de diverse kerkbesturen niet hebben kunnen vaststellen of er meerdere banken zijn geraadpleegd betreffende  de voorwaarden van de leningen  enerzijds en wij het anderzijds onverantwoord vinden in deze tijden van financiële onzekerheid dat een gemeente zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg stelt wilden wij de tekst van Art.5 §2 amenderen.
Johan De Ryck stelde voor om volgende tekst toe te voegen: “Ter controle van de gunning van deze lening aan de meest gunstigste voorwaarden worden de offertes van meerdere kredietinstellingen bij het dossier gevoegd.”
Op deze wijze kunnen de gemeenteraadsleden hun controlerende taak ten volle uitoefenen en nagaan of alles volgens de regels is verlopen in plaats van blindelings een waarborg voor een lening goed te keuren.
Niettegenstaande de offertes voorgelegd worden aan de bevoegde schepenen vond hij het overbodig om een bestaand document toe te voegen aan het dossier van de gemeenteraadsleden. De meerderheid verwierp vervolgens ons amendement.

Reglement op de speelstraten
Wij vinden het zeer positief dat inwoners van Ranst eindelijk een aanvraag kunnen doen om tijdens de maanden juli en augustus waar mogelijk hun straat om te toveren in een speelstraat. Een minpuntje is wel dat tijdens andere schoolvakanties het inrichten van een speelstraat niet mogelijk is.
De schepenen beloofde wel om elke aanvraag met de nodige openheid zal onderzoeken.

 

Interpellatie 

N-VA heeft volgend amendement ingediend betreffende punt 0020  Afsprakennota tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente: periode 2014-2019 op de agenda van de gemeenteraadszitting van 16/09/2013.
Indiener van het amendement Johan De Ryck

Amendement
Toelichtende nota bij het amendement:
In Art. 5: Investeringen
§2. lezen wij: Indien de kerkfabriek over onvoldoende middelen beschikt worden investeringen gefinancierd met leningen die door de kerkfabriek worden afgesloten. De gemeente zal deze leningen waarborgen mits goedkeuring van het dossier door de gemeenteraad.

Vermits wij in het verleden in de dossiers van de diverse kerkbesturen niet hebben kunnen vaststellen of er meerdere banken zijn geraadpleegd betreffende  de voorwaarden van de leningen  enerzijds en wij het anderzijds onverantwoord vinden in deze tijden van financiële onzekerheid dat een gemeente zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg stelt willen wij de tekst van Art.5 §2 amenderen.
Door toevoeging van volgende tekst: “Ter controle van de gunning van deze lening aan de meest gunstigste voorwaarden worden de offertes van meerdere kredietinstellingen bij het dossier gevoegd.”
Op deze wijze kunnen de gemeenteraadsleden hun controlerende taak ten volle uitoefenen.
 
Ter stemming voor te leggen amendement:
Volgende zin wordt toegevoegd aan de tekst van Art. 5: Investeringen §2:
“Ter controle van de gunning van deze lening aan de meest gunstigste voorwaarden worden de offertes van meerdere kredietinstellingen bij het dossier gevoegd.”

Agenda

Gemeenteraadszitting van maandag 16/09/2013 te 20:00 uur

0001  Verslag vorige zitting
0002  Motie ivm de financiële toestand van de 13 centrumgemeenten
0003 Toekenning van een toelage aan de hulpverleningszone Rand
0004 Overeenkomst biometrische paspoorten en verblijfstitels voor vreemdelingen
0005  Opmaak van een gemeentelijk RUP KMO-zone Kromstraat : lastvoorwaarden
0006 Straatnaamgeving Hogenaardseweg
0007 Straatnaamgeving verkaveling Schuurblok II
0008 Toetreding aankoopcentrale Vlaamse Gemeenschap voor afname
0009 Aanvullend verkeersreglement aanpassing van het fietspad op de Liersesteenweg (N14)
 tussen de Rantsesteenweg en de R16 (ring van Lier)
0010 Uitbreiding vd beheersoverdracht aan IGEAN milieu&veiligheid voor de exploitatie
  vh containerpark en het invoeren van diftar en voor de huis-aan-huis ophaling
 van grof vuil met weging
0011 Retributie op het gebruik van het gemeentelijk containerpark
0012 Uitbreiding vd beheersoverdracht aan IGEAN milieu&veiligheid voor de inzameling
 van GFT+ met diftar
0013 Retributie voor de selectieve inzameling en verwerking van GFT+ met diftar
0014 Deelname gegroepeerde houtverkoop 2013 Natuur en Bos
0015 Intentieverklaring voor een geïntegreerde en gezamenlijke aanpak van de vallei
 van de Kleine Nete
0016 Wateroverlast Herentalsebaan: interpellatie GROEN
0017 Weg – en rioleringswerken verkaveling Oudstrijdersstraat: lastvoorwaarden en ontwerp
0018 VBR Rantsesteenweg verrekeningnr 4
0019 VBR Rantsesteenweg verrekeningnr 5
0020 Afsprakennota tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente: periode 2014-2019
0021 O.L.Vrouwkerk Oelegem : vernieuwen elektrische –en verwarmingsinstallaties –
 advies ontwerp
0022 Kennisname Kerkbestuur Broechem – goedkeuringsbesluit jaarrekening 2012
0023 Kerkbestuur Broechem – meerjarenplan 2014-2019
0024 Kennisname Kerkbestuur Broechem – budget 2014
0025 Kennisname Kerkbestuur Oelegem – goedkeuringsbesluit jaarrekening 2012
0026  Kerkbestuur Oelegem – meerjarenplan 2014-2019
0027  Kennisname Kerkbestuur Oelegem – budget 2014
0028 Kennisname Kerkbestuur Emblem – goedkeuringsbesluit jaarrekening 2012
0029 Kerkbestuur Emblem – meerjarenplan 2014-2019
0030 Kennisname Kerkbestuur Emblem – budget 2014
0031 Kennisname Kerkbestuur Ranst – goedkeuringsbesluit jaarrekening 2012
0032 Kerkbestuur Ranst – meerjarenplan 2014-2019
0033 Kennisname Kerkbestuur Ranst – budget 2014
0034 Akteneming Protestantse kerk Boechout – meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014
0035 Gemeentelijke toelagen 2013
0036 Investeringstoelage KWB Ranst
0037 Rapportering visum, thesaurietoestand, liquiditeitsprognose en debiteurenbeheer:
 stand per 30/06/2013
0038 Hernieuwde samenstelling verenigingenraad
0039  Waarborg lening IGEAN terreinen Oostmallesteenweg
0040  Reglement op de speelstraten, interpellatie GROEN
0041 OCMW: jaarrekening 2012
0042 Sociale huisvesting in Vlaanderen : interpellatie GROEN
0043 Plakproblematiek Ranst: interpellatie GROEN

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is