Gemeenteraad 16 december 2013

Op 16 december 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Millegemveld  - 
2. Aanduiding leden Gecoro - 
3. Arbeidsreglement - 
4. Begrip dagelijks bestuur  - 
5. Belastingverhogingen - 
6. Restafvalzakken - 
7. Infrastructuurwerken voor verenigingen  - 
7. Millegemveld  - 
8. Meerjarenplan 2014-2019 - 

Lees het kort verslag, de interpellaties en de agenda van de gemeenteraad.

 

Igean: waarborg verlenging lening Millegemveld en waarborg lening voor de aankoop van de Schaubroekweg.
John Oliviers merkte op dat wij voorstander zijn voor het behoud van Millegemveld als open landschap. Daarom hebben wij ons onthouden bij de stemming.

Aanduiding leden Gecoro
Niettegenstaande onze vraag van vorige maand om ervoor te zorgen dat alle maatschappelijke  geledingen een  plaatsvervanger zouden voordragen conform de Vlaams Codex  stelden wij vast dat  Stabel Koenraad nog geen plaatsvervanger had voorgedragen.  Wij vroegen om zijn kandidatuur te verwerpen vooraleer over te gaan tot  de stemming. De burgemeester verraste ons door ter zitting een mail voor te lezen waarin de naam van de plaatsvervanger vermeld stond.

Op het vlak van belangenvermenging vonden wij het spijtig dat er totaal geen aanpassing gebeurd was aan de voordracht lijst. De hele lijst stond vol met familieleden van gemeenteraadleden van de meerderheid.

Bij de eerste stemming werd de kandidatuur van Kathleen Janssens, de echtgenote van Roel Vermeesch, niet weerhouden.

Omdat er nog 1 effectief lid moest aangeduid worden om de Gecoro te kunnen samenstellen volgde er een tweede stemronde. Daarbij moest er een keuze gemaakt worden tussen de twee jongste afvallers (Kasper De Mol en Kathleen Janssens). Het resultaat van de tweede stemming was identiek aan de eerste, beide kandidaten hadden onvoldoende stemmen. Dit had als gevolg dat Kasper als jongste van de twee automatisch verkozen werd.

Door het feit dat de echtgenote van Roel Vermeesch niet weerhouden was kon de Gecoro niet samengesteld worden omdat er volgens de gender verhouding een vrouw te weinig was aangeduid.

De burgemeester haalde dan een laatste truck uit zijn mouw door het aantal leden van de Gecoro te verhogen van 12 naar 13. De meerderheid keurde dit goed.

Bij de volgende stemming was er dan geen tweede stemronde nodig omdat de twee jongste afvallers automatisch zouden deel uitmaken van de Gecoro.

Bij een stemming over familieleden van een gemeenteraadslid mag het betrokken gemeenteraadslid niet mee stemmen. Indien de voltallige oppositie de zaal zou verlaten kon de stemming niet doorgaan omdat de meerderheid dan onvoldoende in aantal zou zijn om geldig te stemmen.

Omdat wij als grootste oppositie partij alles in het werk wilden stellen om de aanduiding van de leden van deze familiaal gekleurde Gecoro te verhinderen besliste fractievoorzitter Johan De Ryck om niet meer deel te nemen aan de stemming en verlieten de gemeenteraadsleden van N-VA de zaal.

De gemeenteraadsleden van Groen verlieten eveneens de zaal.

Met verbazing stelden wij vast dat de vertegenwoordiger van Vlaams Belang in de zaal bleef.

Hierdoor kon er geldig gestemd worden en werd een volledige “meerderheid gekleurde familiale” Gecoro raad samengesteld.

Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging opvolgend raadslid
Omdat Sylvain Raeymaekers vanaf 1 januari 2014 niet meer in de gemeenteraad zal zetelen heeft zijn opvolger Guido Wittocx de eed afgelegd. In de politieraad zal hij opgevolgd worden door John Oliviers.

Arbeidsreglement: aanpassing
Lutgart Van Dessel zei dat wij blij zijn dat onze vraag voor de uitbreiding van de openingsuren van de  diensten van het gemeentehuis eindelijk werd ingewilligd. In het verleden had zij al tweemaal een interpellatie gehouden voor de uitbreiding van de openingsuren van het gemeentehuis.
Dat de nieuwe openingsuren overeenstemmen met het voorstel van het personeel vinden wij zeer positief.
Wel vroegen wij dat de bevolking veel beter op de hoogte zou worden gebracht over  het feit dat er ook een afspraak kan gemaakt worden om een dossier te bespreken. Burgemeester Lode Hofmans beloofde ons dat dit naar de bevolking zal gecommuniceerd worden.

Begrip dagelijks bestuur en vaststelling van welke categorieën van verrichtingen van dagelijks bestuur uitgesloten zijn van de visumverplichting.
Aan de gemeenteraad werd gevraagd om het begrip “dagelijks bestuur” voor investeringen uit te breiden van een 25.000 euro naar 50.000 euro.
Omdat dit wil zeggen dat investeringsdossiers met een waarde kleiner dan 50.000 euro niet meer ter controle moeten voorgelegd worden aan de gemeenteraad hadden wij een amendement ingediend om de waarde te beperken tot maximaal 30.000 euro.
Als voorbeeld haalde Johan de Ryck het budget van 2014 aan. Van de 94 investeringen zouden er slechts 10 dossiers ter goedkeuring moeten voorgelegd worden indien 50.000 euro het grensbedrag zou zijn.
Bij een waarde van 30.000 euro zouden dit 24 dossiers zijn.
Ons amendement werd verworpen door de meerderheid. Het College opteerde voor een verdere beknotting van het democratisch controle recht van de gemeenteraadsleden.

Belastingverhogingen.
Niettegenstaande de beweringen van het Gemeentebestuur dat er geen belastingen zullen verhoogd worden stonden er verschillende belastingverhogingen ter stemming op de agenda van de gemeenteraad.
Voor het afleveren van vergunningen zal de burger 15 tot 75 euro belasting moeten betalen voorheen moest hier niet voor betaald worden. Voor de IBA’s en de aansluiting op het rioolnet zal er voortaan 90 euro in plaats van 75 euro belasting moeten betaald worden. Patrik Teurfs melde dat N-VA zich ging onthouden bij de stemming van deze belastingverhogingen.

Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van restafvalzakken
Vanaf 1 januari 2014 wordt er overgestapt op nieuwe zakken voor het restafval. Het College had beslist dat de “oude” restafvalzakken nog tot 31 mei 2014 mochten aangeboden worden.
Groen had een amendement ingediend om de overgangsperiode te verlengen tot 31 december 2014.
N-VA steunde het voorstel van Groen omdat iedereen de witte restafvalzakken die ze nog in hun bezit hebben zouden kunnen op gebruiken.
Schepen Tine Muyshondt gaf hierover, zoals ze zelf zegde, een stoute opmerking: als er personen zijn die nog zoveel witte zakken, die ze gratis jaarlijks mochten gaan afhalen, in voorraad hebben waarom zijn ze er dan vorig jaar nog gaan afhalen? Deze personen tonen weinig burgerzin en ze hebben enkel de kosten voor de belastingbetaler verhoogd.
We kunnen hieruit enkel besluiten dat elke uitleg goed is voor het gemeentebestuur om een aanvaardbaar voorstel van de oppositie niet te moeten goedkeuren.

Subsidiereglement infrastructuurwerken voor verenigingen in Ranst
In de tekst van het subsidiereglement stond in Art. 5: “Als het gefactureerde bedrag lager ligt dan het geraamde bedrag, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de subsidie evenredig te verminderen.”
Wij vonden dat een subsidiereglement duidelijk moet zijn en dat er geen subjectieve criteria in een reglement mogen opgenomen worden.
Daarom stelde Johan De Ryck in een amendement om het stuk tekst “kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de subsidie evenredig te verminderen” te vervangen door “wordt de subsidie evenredig verminderd”.
Ons amendement werd unaniem aangenomen.

 

Strategisch meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 gemeente Ranst
- Wij wilden een duidelijke kijk op de investeringen die gepland zijn in de volgende 5 jaar daarom vroeg John Oliviers meer uitleg over de grote bedragen in 2015 (4.429.808€), in 2016 (6.801.568€) en in 2019 (3.010.149€) die voornamelijk voorzien zijn voor heraanleg van de wegen. Schepen Roel Vermeesch was niet geneigd om ons inzage te geven in de details. Na lang aandringen werd ons beloofd dat het detail per jaar van deze bedragen zal bezorgd worden.

- In de beleidsdoelstelling over sport en ontspanning had Jörg Welz in 2015 een grote toename van het  investeringsbedrag vastgesteld. Volgens de schepen zal dit bedrag grotendeels gebruikt worden voor de ophoging van de sport terreinen in Emblem.

- In de analyse van het toekomstig beleid staat bij trends: samenwerking en integratie gemeente en OCMW.  Leen Baeten informeerde naar de intenties van het  gemeentebestuur hieromtrent?
Schepen Stan De Schutter zegde dat een integratie van een aantal diensten onvermijdelijk is en dat dit stelselmatig zal ingevoerd worden.

- Eveneens in de analyse van het toekomstig beleid stond de bemerking: asielcentrum versus illegaal tewerkstellingscircuit.  Sylvain Raeymaekers vroeg over welke middelen het gemeentebestuur beschikt om controle uit te oefenen om illegale tewerkstellingscircuits tegen te gaan. Burgemeester Lode Hofmans gaf ons een veelzeggend antwoord: geen.

- Eén van de financiële risico’s voor de gemeente is de afrekening van de brandweer over de periode 2007-2013.  Jan Dillen vroeg hoeveel de provincie gefactureerd had aan de gemeente Ranst. De burgemeester Lode Hofmans deelde mede dat het factuur bedrag 430.000 euro bedroeg. Dat dit wel degelijk een financiële risico is kunnen we vaststellen uit het feit dat er slechts 285.000 euro voorzien is.

- Voor het beheer en de optimalisatie van de bestaande hardware is er in 2014 een investeringsbudget van 45.000 euro voorzien. Daarbovenop is er een exploitatie budget voorzien van 130.000 euro voor het onderhoud van bestaande software. Patrik Teurfs vroeg meer uitleg over dit bedrag. Wij kregen een opsomming van allerhande zaken waarbij investeringen en exploitatie door elkaar werden gehaald. Veel wijzer zijn we niet geworden. Wij zullen de uitgaven van deze 175.000 euro blijven opvolgen.

- Bij de beleidsdoelstelling over het onderwijs stelde An Willems zich vragen over een bedrag van 81.000 euro met als omschrijving “beleidsuren GLS ROB”. Schepen Tine Muyshondt verduidelijkt dat dit bedrag betrekking heeft op het “klas vrij maken” van de directies van de 3 gemeentescholen.

- Het gemeentebestuur heeft een actieplan met als titel: “Waakzaam voor het behoud van de aanwezige landbouwactiviteit en het landelijk karakter van Ranst”
Voor de uitvoering van dit actieplan is er in 2014 een budget voorzien van 10.100 euro.
Schepen Jef Verhaegen zegde dat dit budget gebruikt wordt voor de subsidies van jaarmarkten, kerstverlichting en kerstmarkten.
Johan De Ryck kon alleen maar vaststellen dat voor het behoud van de aanwezige landbouwactiviteit en het landelijk karakter  van Ranst er een budget van 0,00 euro voorzien werd.
Wij vinden dit totaal ondermaats voor een meerderheid die het ondersteunen van de landbouw en het behoud van het landelijk karakter als speerpunt in hun verkiezingsbeloften hadden staan.

Strategisch meerjarenplan 2014-2019 OCMW
In het budget 2014 van het OCMW spreekt men over de verbouwing van de  administratieve zetel waarvoor 300.000 euro wordt voorzien. Anderzijds spreekt men  elders in de meerjarenplanning over de nood aan een nieuwe locatie  voor het OCMW.
Leen Baeten vroeg zich af of het dan nog wel zinvol is om zoveel geld te besteden om dit  administratieve zetel van het OCMW te renoveren? Zou het niet beter zijn één centraal gelegen Sociaal Huis op te richten  waarin zowel OCMW als alle andere diensten van de gemeente gehuisvest kunnen worden?
Zowel schepen Stan De Schutter als de burgemeester Lode Hofmans bevestigde dat dit de bedoeling is van het gemeentebestuur, maar dat de financiële middelen hiervoor nu ontbreken.
Hoe dit rijmt met een uitgave van 300.000 euro in het geklasseerd OCMW gebouw in Oelegem is voor ons een raadsel.

 

Motie

Federale begrotingstruc treft Vlaamse gemeentes

Motie ingediend door N-VA Ranst betreffende de verminderde doorstorting Aanvullende Personen Belasting in 2013

Gelet op het schrijven van de Federale Overheidsdienst Financiën eind oktober aan het gemeentebestuur van Ranst, waarin de FOD Financiën laat weten dat de gemeente Ranst voor 2013 224.246€ oftewel 4,10% minder zal uitbetaald krijgen aan aanvullende personenbelasting (APB),

Gelet op het schrijven van de FOD Financiën eind oktober aan het gemeentebestuur van Ranst, waaruit blijkt dat de FOD Financiën een nieuwe raming van de APB voor de gemeente Ranst voor 2014 heeft opgemaakt, waarin het tegoed voor 2013 extra wordt doorgestort,

Gelet op het feit dat uit cijfers van de minister van Financiën blijkt dat in 2013 in totaal 195 miljoen euro minder zal worden doorgestort aan Vlaamse gemeenten, terwijl Waalse gemeenten in 2013 in totaal 16,9 miljoen meer ontvangen dan oorspronkelijke geraamd,

Gelet op het feit dat hierdoor de federale regering in 2013 een last van bijna 200 miljoen euro doorschuift naar de Vlaamse steden en gemeenten,

Gelet op het feit dat deze daling van de ontvangsten uit de APB een grote impact zal hebben op de jaarrekening 2013, aangezien deze ontvangsten goed zijn voor ongeveer 51,65% van de gemeentelijke belastingontvangsten en aangezien de gemeente pas tijdens het laatste kwartaal van 2013 van de gewijzigde ramingen op de hoogte werd gebracht,

Gelet op het feit dat deze daling van de ontvangsten uit de APB belangrijke gevolgen heeft voor de gemeente inzake liquiditeitenbeheer, aangezien de gemeente Ranst omwille van de tegenvallende doorstortingen van de FOD Financiën geld zal moeten lenen om tijdelijke kastekorten op te vangen. Daarop moet de gemeente uiteraard kosten betalen. Kosten die er niet zouden zijn moest de federale overheid haar doorstortingsritme op peil hebben gehouden,

Gelet op het feit dat de lokale besturen voor hun meerjarenplan een raming dienen te maken van alle ontvangsten en uitgaven tot 2019, en dit onmogelijk getrouw kunnen doen als ze voor een van hun belangrijkste inkomstenbronnen zo sterk afhankelijk zijn van de agenda en de beleidskeuzes van een ander overheidsniveau,

Besluit:
Art 1. Haar onvrede over deze maatregel aan de federale regering te uiten door middel van een brief van het gemeentebestuur aan de federale regering.

Art 2. Aan de federale regering te vragen deze maatregel terug te schroeven en het bedrag van eerdere ramingen inzake de aanvullende personenbelasting correct en volledig aan de steden en gemeenten in 2013 door te storten.

Art 3. De federale overheid te verzoeken om het doorstortingssysteem van de aanvullende personenbelasting te vervangen door een stabiel voorschottensysteem. Een voorschottensysteem maakt het de gemeenten mogelijk realistischere ramingen te hanteren bij de opmaak van haar budget, en blijven ze gespaard van onvoorziene kosten indien de APB-doorstortingen plots terugvallen. De werking van het voorschottensysteem van een andere belangrijke gemeentelijke inkomstenbron, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, bewijst dat de invoering van het voorschottensysteem van de aanvullende personenbelasting zeker moet mogelijk zijn.
 

Amendementen

Amendement bij punt 0025 Begrip dagelijks bestuur en vaststelling van welke categorieën van verrichtingen van dagelijks bestuur uitgesloten zijn van de visumverplichting. - ingediend door Johan De Ryck

Toelichtende nota bij het amendement:
In Art. 1: wordt gesteld de uitgaven met een waarde tot 75.000 euro excl. btw van het exploitatiebudget behoren tot het “dagelijks bestuur”. Voorheen was de waarde 67.000 euro excl. btw.
In Art. 2: wordt gesteld de uitgaven van het investeringsbudget met een waarde tot en met 50.000 euro excl. btw behoren tot het “dagelijks bestuur”. Voorheen was de waarde 25.000 euro excl. btw.

Wij vinden een verdubbeling van het bedrag in art. 2 veel te ver gaand. Wanneer we het budget van 2014 als voorbeeld nemen dan zouden van de 94 investeringen er slechts 10 dossiers ter goedkeuring moeten voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Daarom stellen wij voor om de waarde vast te leggen op 30.000 euro excl. btw wat zou betekenen dat van de 94 investeringen er 24 dossiers goed gekeurd moeten worden door de gemeenteraad.

Ter stemming voor te leggen amendement:
Art. 2: De uitgaven van het investeringsbudget met een waarde tot en met 30.000 euro excl. btw behoren tot het “dagelijks bestuur”.
 

Amendement bij punt 0038 Retributiereglement op het gebruik van de refters en klaslokalen van de gemeentescholen - ingediend door Johan De Ryck

Toelichtende nota bij het amendement:
In Art.7: lezen we dat de aanvraag van de gebruikers bedoeld onder artikel 2 moet gericht worden aan de directeur van de betrokken school, met uitzondering van de aanvragen van personeelsleden en gemeenteraadsleden welke aan het college dienen gericht te worden.

Reeds meerdere malen werd er gezegd dat alle aanvragen voor gemeentelijke lokalen in de toekomst zullen behandeld worden door de Cultuurdienst. Daarom vragen wij om dit nu reeds op te nemen in het retributiereglement.
 
Ter stemming voor te leggen amendement:
Art.6:
De aanvraag gebeurt 3 weken op voorhand uitsluitend via het in bijlage gevoegde formulier. Dit aanvraagformulier is ter beschikking in de gemeentelijke scholen, in het gemeentehuis en bij de cultuurdienst.

Art.7:  
De aanvraag van de gebruikers bedoeld onder artikel 2 moet gericht worden aan de cultuurdienst van de gemeente Ranst. de directeur van de betrokken school, met uitzondering van de aanvragen van personeelsleden en gemeenteraadsleden welke aan het college dienen gericht te worden.
 

Amendement op punt 0054 Subsidiereglement infrastructuurwerken voor verenigingen in Ranst - ingediend door Johan De Ryck

Toelichtende nota bij het amendement:
In de vorige versie van het reglement, goedgekeurd op 17 december 2007 stond voor wat de berekening van het tweede deel van de toegekende subsidie betreft: “Dit tweede deel wordt berekend op basis van de uiteindelijke facturen en vult het eerste deel aan tot het vooropgestelde bedrag bereikt is.”

De zin de nu vermeld staat in Art. 5: “Als het gefactureerde bedrag lager ligt dan het geraamde bedrag, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de subsidie evenredig te verminderen.” stond niet vermeld in de vorige versie.

Wij vinden dat een subsidiereglement duidelijk moet zijn en dat er geen subjectieve criteria in het reglement mogen opgenomen worden. Daarom stellen wij voor de tekst van Art. 5 aan te passen.
 
Ter stemming voor te leggen amendement:
Art. 5:
De helft van de toegekende subsidie voor het goedgekeurde project wordt uitgekeerd na voorlegging van een deelfactuur van de aannemer of factuur voor levering van bouwmaterialen. Na de voltooiing van het project, wordt het tweede deel van de toelage toegekend. Dit tweede deel wordt berekend op basis van de bijkomende facturen en vult het eerste deel aan tot het vooropgestelde bedrag bereikt is. De uitbetaalde subsidie kan nooit hoger zijn dan het toegekende bedrag. Als het gefactureerde bedrag lager ligt dan het geraamde bedrag, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om  wordt de subsidie evenredig verminderd.

Amendement bij punt 0064 Statuten van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid - ingediend door Lutgart Van Dessel

Toelichtende nota bij het amendement:
Het budget dat voorzien wordt in 2014 voor cultuur bedraagt ongeveer 600.000 euro.
De Raad voor Kunst en Cultuur,  de Erfgoedraad en de Raad Toerisme Ranst adviseren het gemeentebestuur over de besteding van dit budget.
In het kader van de openbaarheid van bestuur en gelet op het aanzienlijke bedrag vinden wij dat elke politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, de mogelijkheid moet hebben om als waarnemer de vergaderingen van deze raden te kunnen bijwonen.
Als waarnemer ontvangen zij ook automatisch de agenda en de verslagen van de vergaderingen.
Wij vragen dan ook om in artikel 12 een punt f toe te voegen.

Ter stemming voor te leggen amendement:
Art. 12:
Waarnemers zijn:
….
f) Elke politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, mag een lid afvaardigen.

Agenda

0001 Verslag vorige zitting
0002 Aktename ontslag raadslid
0003 Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging opvolgend raadslid
0004 Onderzoek geloofsbrieven opvolgend politieraadslid
0005 Aanduiding vertegenwoordiger PWA
0006 Motie betreffende verminderde doorstorting aanvullende personenbelasting in 2013
0007 Rechtpositieregeling: aanpassing
0008 Evaluatiereglement: aanpassing
0009 Arbeidsreglement: aanpassing
0010 Vormingsreglement: aanpassing
0011 Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer
0012 Reglement voor de vergoeding van leden van een selectiecommissie
0013 Overeenkomst gemeente m.b.t. toepassing van verkavelingsreglementering Iveka
0014 Reglement voor toekenning van sociale voordelen
0015 Huishoudelijk reglement van de regeling voor- en naschoolse opvang van kinderen in het gemeentelijk en gesubsidieerd onderwijs
0016 Retributiereglement en dienstreglement van de plaatelijke openbare bibliotheek
0017 Huishoudelijk reglement en afsprakennota van de gemeentelijke milieu- en natuurraad
0018 Reglement voor de vergoeding voor het wegnemen processierupsen, wespennesten en bijenkorven
0019 Aanvullend verkeersreglement: andersvalidenparking Broechemsesteenweg 15
0020 Aanvullend verkeersreglement: andersvalidenparking Vlotstraat 23
0021 Politiereglement betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging
0022 Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen
0023 Samenwerkingsovereenkomst Land Van Playsantiën
0024 Reglement houdende de inbuizing baangrachten
0025 Begrip dagelijks bestuur en vaststelling van welke categorieën van verrichtingen van dagelijks bestuur uitgesloten zijn van de visumverplichting: goedkeuring.
0026 Kerkbestuur Sint-Gummarus: aanpassing MJP 2008-2013
0027 Kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem: kennisname budgetwijziging 2013
0028 Belasting op de aanvragen tot het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen
0029 Belasting op de afgifte van administratieve documenten
0030 Belasting op de collectief aangelegde en beheerde IBA’s
0031 Belasting op de op het rioolnet aangesloten of aansluitbare gebouwen
0032 Belasting op de verwerving van de wegbedding
0033 Belasting op het opruimen van sluikstorten
0034 Belasting op leegstand en leegstandsheffing
0035 Belasting op motoren
0036 Subsidiereglement voor de toekenning van een geboortepremie
0037 Subsidiereglement voor de toekenning van toelagen voor jubilarissen
0038 Retributiereglement op het gebruik van de refters en klaslokalen van de gemeentescholen
0039 Retributiereglement verkoop gerecupereerde materialen zoals kasseien, klinkers, dals en boordstenen
0040 Retributiereglement voor de distributie van de gemeentelijke vuilzakken door de handelaar
0041 Retributiereglement voor de gemeentelijke lagere scholen
0042 Retributiereglement voor de grafconcessies, columbariumconcessies, urneveldconcessies, sterretjesweiden en asplaatjes bij verstrooiing.
0043 Retributiereglement voor de huis-aan-huis inzameling van grof vuil op afroep
0044 Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van elektriciteit op kermissen en openluchtevenementen
0045 Retributiereglement voor de uitvoering van werken
0046 Retributiereglement voor de werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
0047 Retributiereglement voor het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard
0048 Retributiereglement voor het gebruik van de sporthal, de polyvalente zaal en de turnzalen
0049 Retributiereglement voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen
0050 Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van restafvalzakken, PMD-zakken, compostvaten en compostbakken
0051 Retributiereglement voor het uitlenen van gemeentelijke materialen
0052 Subsidiereglement houdende de energiekosten van jeugdverenigingen
0053 Subsidiereglement houdende vorming voor de jeugd
0054 Subsidiereglement infrastructuurwerken voor verenigingen in Ranst
0055 Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk
0056 Subsidiereglement voor de betoelaging van aanleg en onderhoud van knotbomenrijen en kleine landschapselementen
0057 Subsidiereglement voor de betoelaging van seniorenverenigingen
0058 Subsidiereglement voor de gehandicapteninstellingen
0059 Subsidiereglement voor de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Ranst
0060 Subsidiereglement voor de jeugdverenigingen
0061 Subsidiereglement voor Ranstse sportverenigingen
0062 Subsidiereglement voor Ranstse sportverenigingen als impuls met kwalitatieve jeugdsportwerking
0063 Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard
0064 Statuten van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid
0065 Vereffening projectvereniging Intergemeentelijk Kunstenproject Antitankgracht (IKA): kennisneming
0066 Igean: waarborg verlenging lening Millegemveld
0067 Igean: waarborg lening Millegemveld (Schaubroekweg)
0068 Interne kredietaanpassingen 3/2013 en 53/2013: kennisname
0069 Budgetwijziging nr.4 gewone dienst en nr.54/2013 buitengewone dienst
0070 Strategisch meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 gemeente Ranst
0071 OCMW: dotatie 2014
0072 Politiezone Zara: dotatie 2014
0073 Strategisch meerjarenplan 2014-2019 OCMW
0074 Budget 2014 OCMW
0075 Aanduiding leden Gecoro

Amendement bij punt 0038 Retributiereglement op het gebruik van de refters en klaslokalen van de gemeentescholen - ingediend door Johan De Ryck
Toelichtende nota bij het amendement:
In Art.7: lezen we dat de aanvraag van de gebruikers bedoeld onder artikel 2 moet gericht worden aan de directeur van de betrokken school, met uitzondering van de aanvragen van personeelsleden en gemeenteraadsleden welke aan het college dienen gericht te worden.

Reeds meerdere malen werd er gezegd dat alle aanvragen voor gemeentelijke lokalen in de toekomst zullen behandeld worden door de Cultuurdienst. Daarom vragen wij om dit nu reeds op te nemen in het retributiereglement.
 
Ter stemming voor te leggen amendement:
Art.6:
De aanvraag gebeurt 3 weken op voorhand uitsluitend via het in bijlage gevoegde formulier. Dit aanvraagformulier is ter beschikking in de gemeentelijke scholen, in het gemeentehuis en bij de cultuurdienst.

Art.7:  
De aanvraag van de gebruikers bedoeld onder artikel 2 moet gericht worden aan de cultuurdienst van de gemeente Ranst. de directeur van de betrokken school, met uitzondering van de aanvragen van personeelsleden en gemeenteraadsleden welke aan het college dienen gericht te worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is