Gemeenteraad 17 september 2018

Op 18 september 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Verkiezingen 2018

1. Budgetwijzigingen 2018      -  
2. Subsidiëring aankoop ecologisch agrarisch gebied door Natuurpunt      -  
3. Fietsstraat in de Pater Domstraat      -  
4. Aanleg fietspad Van den Nestlaan     -  
5. Aankoop huis Lostraat      -  
6. Beheersplan de Stenen Molen      -  
7. Afsluiten Vaartstraat voor quiz BeWoRa      -   

 

Lees hier het kort verslag, onze interpellatie en de agenda van de gemeenteraad.

Kort verslag


Budgetwijzigingen 2018
Niettegenstaande het college eind augustus beslist had om de budgetwijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 17 september 2018 stond dit punt niet op de agenda. De voorgaande jaren werden de budgetwijzigingen steeds in september besproken. Volgens de schepen had het niets met de verkiezingen te maken maar moest de aankoop van het gebouw in de Lostraat nog mee opgenomen worden in de budgetwijziging.

Subsidiëring aankoop ecologisch agrarisch gebied door Natuurpunt
Vroeger was er een subsidiereglement voor de aankoop van natuurterreinen. Dit werd afgeschaft omdat het vooropgestelde budget regelmatig te klein was en er dan een budgetwijziging moest gestemd worden. Daarom wordt dit nu dossier per dossier bekeken vernam Patrik Teurfs. N-VA Ranst heeft natuurlijk de tussenkomst van de gemeente van 15% van het aankoop bedrag mee goedgekeurd.

Fietsstraat in de Pater Domstraat
In oktober 2017 werd er beslist om in de Pater Domstraat fietssuggestiestroken aan te brengen na de weg- en rioleringswerken. Op dat moment werd er door het college niet gedacht aan verkeersremmende maatregelen laat staan het inrichten van een fietsstraat stelde Johan De Ryck vast. Nu plots voor de verkiezingen werd er wel een bewonersvergadering gehouden waarbij de vraag voor een fietsstraat op tafel gekomen is. De ingenieur van het studiebureau wees er wel op dat de Pater Domstraat een sluipweg zal blijven en hij adviseerde om van de Pater Domstraat een enkelrichtingsbaan te maken. Met dit advies werd door het college geen rekening gehouden. Enkelrichtingsstraten blijven blijkbaar een taboe voor het huidige bestuur merkte Johan De Ryck op.
N-VA Ranst is voorstander van veilige fietsstraten en heeft dit punt goedgekeurd maar wij betreurden wel het feit dat zowel het verslag van de bewonersvergadering als de berekening van de kosten voor de visuele versmallingen en het aanbrengen van de nodige signalisatie ontbraken in het dossier dat voorgelegd werd aan de gemeenteraad.

Aanleg fietspad Van den Nestlaan
In onze stemverklaring zei Johan De Ryck dat wij dit punt niet zouden goedkeuren omdat het college bij de heraanleg van het fietspad de richtlijnen van het fietsvademecum halsstarrig weigert te volgen en bij haar voornemen blijft om de bomen te kappen.
Het fietsvademecum is wat dat betreft heel duidelijk: “de buffer tussen rijbaan en fietspad moet bij voorkeur ingericht worden als een plantstrook met bomen. Het kappen van bomen voor de aanleg van fietspaden dient absoluut vermeden te worden”.
Het college beweerde steeds dat er onteigeningen en grondinname nodig zijn om het dubbelrichtingsfietspad te kunnen aanleggen.
Wij stelden voor om net zoals in de Bremstraat en Emblemseweg ook in de Van den Nestlaan aan de noordzijde te werken met infiltratiebuizen. Het dubbelrichtingsfietspad kan dan aangelegd worden waar nu de gracht is zonder dat er één boom moet gerooid worden en zonder dat er onteigeningen moeten gebeuren. De enige aanpassing die noodzakelijk is: er moet gewerkt worden met waterdoorlatende asfalt voor de aanleg van het fietspad.
Daarom vroegen wij aan het college om het plan aan te passen en ervoor te zorgen dat er geen bomen moeten gekapt worden en dat de veiligheid van de fietsers gegarandeerd blijft.
Het huidige bestuur was zelfs niet bereid om ons voorstel te onderzoeken en stemde in met de onnodige kaalkap op de Van den Nestlaan.

Aankoop huis Lostraat
Om de groei van de school alle kansen te geven is het onontbeerlijk om het huis naast de school in de Lostraat aan te kopen.
Echter op de hoek Kapelstraat / Lostraat werd vorig jaar – wat ons betreft – een kans gemist om die gronden te verwerven. Indien die grond was aangekocht hadden wij in de mogelijkheid geweest om de in- en uitgang van de twee scholen in Broechem in dezelfde straat te realiseren. Het afsluiten van die straat bij het begin en einde van de schooldag was dan een mogelijkheid geweest om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te garanderen aldus Erik Fossez.
De burgemeester antwoordde dat de vraagprijs voor die grond te hoog was. Dat de prijs hoger was lijkt ons logisch omdat de bebouwbare oppervlakte van de grond groter was dan het pand dat nu gekocht wordt.  Johan De Ryck vroeg of er een schattingsverslag was opgemaakt en of er onderhandeld werd met de verkoper. Neen dus, er werd geen schattingsverslag opgemaakt waardoor er niet kan vastgesteld worden of de vraagprijs te hoog was. Blijkbaar waren er andere belangen in het spel en wij betreuren dat het college toen helemaal geen poging heeft gedaan om die grond aan te kopen.

Beheersplan de Stenen Molen
Wij gaan deze toekomst- en beheersvisie voor de broodnodige herstellingen van de stenen molen met veel enthousiasme goedkeuren zei Guido Wittocx.
Uit het beheersplan blijkt dat er redelijk wat kosten zijn aan de molen. Wij vroegen ons af waarom dit vroeger niet beter opgevolgd werd. Bedenkelijk is wel dat dit dossier een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen plots moet goedgekeurd worden terwijl de echte grote kosten die door de gemeente moeten gedragen worden pas in 2020 moeten voorzien worden voor de restauratie van de wieken. Maar de geschiedenis leert ons dat ook in het verleden er politieke spelletjes gespeeld werden rond de molen. De burgemeester van Oelegem die eigenaar was van de houten molen van Oelegem kocht in 1891 zijn stenen concurrent op om hem stilaan te laten uitbollen.
Maar zoals gezegd N-VA Ranst keurde dit mee goed en wij wensen de vrijwilligers van de stenen molen in Oelegem nog veel plezier en succes met het instandhouden van dit mooi stukje erfgoed in onze gemeente.

Afsluiten Vaartstraat voor quiz BeWoRa - Interpellatie door John Oliviers
In het verslag van het college lazen we dat BeWoRa (bedrijvenvereniging Wommelgem-Ranst) vroeg om een omleiding in te leggen zodat zij parkeerplaatsen hebben op de rijweg in de Vaartstraat tijdens hun quiz.
Het college verleent de toelating, ondanks een negatief advies van de politie.
In dit negatief advies lezen we dat er tussen de Molenstraat en de Zevenbergenlaan maar beperkte parkeergelegenheid is, er een grote omleiding moet voorzien worden en dat alle deelnemers perfect parking kunnen zoeken in de omgeving waar dit is toegelaten.
John Oliviers vroeg waarom het college dit negatief advies naast zich neer heeft gelegd.
De schepen argumenteerde dat er regelmatig straten worden afgesloten bij festiviteiten.
Dat klopt maar dan worden de straten niet afgesloten om parking te voorzien en dan is er wel een positief advies van de politie repliceerden wij. Zou de verkiezingskoorts ook in dit dossier mee gespeeld hebben?

 

Interpellaties

Afsluiten Vaartstraat voor quiz BeWoRa - Interpellatie door John Oliviers - Klik hier

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is