Gemeenteraad 23 april 2018

Op 23 april 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Integratie gemeente - OCMW     -  
2. KMO zone Kromstraat      -  
3. Gemeentelijke toelagen 2018      -  
4. Paddentunnels Knodbaan     -  
5. Fiets-voetpad Kromstraat/Herentalsebaan      -  
6. Dispuut over de brandweerwagen      -  
7. Verlichtingsnet Mollentstraat      -   

 

Lees hier het kort verslag, onze interpellaties en de agenda van de gemeenteraad.

 

Kort verslag

 

Conceptnota integratie gemeente - OCMW
Tijdens de take off dag op 29 maart 2018 hebben de personeelsleden hun bedenkingen betreffende het samengaan van de gemeente en het OCMW kunnen uiten. Op de vragen die genoteerd werden waren er nog geen antwoorden gegeven. Gevolg is dat er onzekerheid over het behoud van werk bestaat bij het personeel. Johan De Ryck vroeg wanneer de personeelsleden antwoord krijgen op hun vragen?
Zowel de burgemeester als de voorzitter van het OCMW benadrukten dat er geen naakte ontslagen of afvloeiingen zullen gebeuren naar aanleiding van de integratie van het OCMW in de gemeente.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan KMO zone Kromstraat
Er wordt een groenbuffer met een breedte van 12,50m  aangelegd met als doel de bedrijfsgebouwen visueel af te schermen. Binnen deze zone is er een reservatietracé van 7,00m voor de mogelijke aanleg van een tramlijn voorzien. John Oliviers vroeg om op dit tracé een fietspad aan te leggen. Hierdoor zou er een vrij liggende fietsverbinding gerealiseerd kunnen worden tussen de Kromstraat en de Profeetstraat. 
De burgemeester beloofde om ons voorstel in overweging te nemen bij de verdere uitwerking van het plan.
Johan De Ryck stelde de vraag waarom er in de zone die bestemd is voor wonen enkel ééngezinswoningen toegelaten worden. De mogelijkheid om alternatieve woonvormen zoals “samenwonen” toe te laten worden daardoor onmogelijk gemaakt.
De burgemeester antwoordde dat wanner de vraag voor een alternatieve woonvorm zich voordoet het Ruimtelijk Uitvoeringsplan aangepast moet worden.

Gemeentelijke toelagen 2018
Voor Centrum Basiseducatie Lier wordt er een toelage van € 1.250 voorzien om volwassenen met leer- en schrijfproblemen uit de regio Lier, te leren lezen en schrijven en/of rekenen, alsmede laaggeschoolden te leren om hun eigen woon-, leef- en werksituatie vorm te kunnen geven.  
Waar is hier de binding met onze gemeente vroeg Erik Fossez?
De schepen ging ervan uit dat er inwoners van Ranst zijn die gebruik maken van het Centrum Basiseducatie van Lier en daarom wordt er een gemeentelijke toelage gegeven.
N-VA Ranst heeft geen probleem met de ondersteuning van dit initiatief maar wij waren wel van oordeel dat er een lijst met deelnemers uit Ranst moet voorgelegd worden alvorens dit bedrag kan uitbetaald worden.

Paddentunnels Knodbaan
Sinds 2011 wordt er jaarlijks een paddenoverzet-actie georganiseerd door de Milieuraad met logistieke steun van het gemeentebestuur
Johan De Ryck begreep dan ook niet waarom er bij de opmaak van de plannen geen rekening werd gehouden met het feit dat er reeds acht jaar een paddenoverzet actie doorging in de Knodbaan.
De schepen kon enkel melden dat het gemeentebestuur dit vergeten was door te geven aan de ontwerper.
Of er nu paddentunnels gaan komen in de Knodbaan was niet duidelijk. Volgens de schepen was er nog geen beslissing genomen en was het wachten op een verkeerstelling.

Fietspad Kromstraat
Er worden rioleringswerken uitgevoerd in het stukje van de Kromstraat met huisnummers 122 tot 128 dat aansluit op de Herentalsebaan op het grondgebied van Wommelgem bevestigde de schepen.
Wordt het voetpad en het dubbelrichtingsfietspad dat nu tot aan de grens met Wommelgem loopt doorgetrokken in dit deel van de Kromstraat was de vraag van Johan De Ryck.
Dit is niet voorzien in de planning antwoordde de schepen. Wel wordt er overwogen om het fietspad via de Schawijkstraat te laten aansluiten met de Kromstraat, maar dit moet nog verder besproken worden met de gemeente Wommelgem. Over de realisatie hiervan bestaat er dus nog veel onzekerheid.

Dispuut over de brandweerwagen
In de krant van donderdag 19 april verscheen er een artikel met als titel “Vergoeding betalen of het voertuig teruggeven”. De stad Lier had een ingebrekestelling verstuurd naar de gemeente Ranst betreffende het niet betalen van een jaarlijkse gebruiksvergoeding van 2.500 euro voor een brandweervoertuig waarvan Lier de eigenaar is.
Wij vonden het eigenaardig dat drie jaar na de splitsing van de brandweerzone en de overgang van Ranst naar de zone Rand dit dossier nog steeds niet opgelost is.
De burgemeester zei dat Lier zich niet akkoord verklaard had met de overdracht van de gebruiksovereenkomst aan de Zone Rand. Als argument voor het niet betalen van de gebruiksvergoeding haalde hij aan dat Ranst al voldoende betaald had aan Lier.
Deze brandweerwagen is nodig in Ranst. Daarom betreuren wij het dat door het gemeentebestuur in dergelijke dossiers niet sneller naar een oplossing gezocht wordt.

Ondergrondsbrengen van laagspannings- en openbaar verlichtingsnet Mollentstraat
Toen de schepen uitleg verschafte over dit dossier kwamen wij te weten dat de bomen in de Mollentstraat zullen gekapt worden.
Over het feit of de bewoners hiervan op de hoogte zijn en of er nieuwe bomen zullen aangeplant worden bleef er nog veel onduidelijkheid bestaan.

Interpellaties

 

Paddentunnels Knodbaan  - Interpellatie door Johan De Ryck - Klik hier

Fiets-voetpad Kromstraat/Herentalsebaan - Interpellatie door Johan De Ryck - Klik hier

Ingebrekestelling door de stad Lier naar aanleiding van het dispuut over de brandweerwagen  - Interpellatie door Johan De Ryck - Klik hier

Agenda

 

Voor de agenda van de gemeenteraad - Klik hier

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is