Gemeenteraad 18 december 2017

Op 18 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Verkoop landbouwzone Elzenweg - Hutveld     -  
2. Oprichten kleuterschool in de gemeentelijke lagere school van Oelegem     -  
3. Voetweg 6 voorbehouden voor landbouwvoertuigen, ruiters, fietsers en voetgangers     -  
4. Invoeren tonnagebeperking deel Schawijkstraat en Spruyterhofstraat     -      
5. Inrichten van een fietsstraat in de Driepikkelhoeveweg     -     
6. Onderhoudswerken aan buurtwegen 2018 - Knodbaan     -     
7. Stedenbouwkundige vergunningen - Interpellatie door John Oliviers     -     

 
 

Lees hier het kort verslag, onze interpellatie en de agenda van de gemeenteraad.

 

Kort verslag

 

Verkoop landbouwzone Elzenweg - Hutveld
De gemeente is eigenaar van de restpercelen van de verkaveling Hutveld-Ranstsesteenweg. Het betreft landbouwgrond. De aangelanden waren vragende partij om deze percelen aan te kopen. Om het landelijk karakter te vrijwaren werd als voorwaarde opgelegd dat de zone een onbebouwbare landbouwzone moet blijven. Jan Dillen vroeg of er ook voorwaarden opgelegd werden betreffende het plaatsen van omheiningen om een uniform uitzicht te behouden? De burgemeester antwoordde dat de wettelijke regels betreffende de ruimtelijke ordening in landbouwzone onverkort van toepassing blijven op deze percelen. N-VA Ranst hoopt  dat alle eigenaars deze regels zullen respecteren.

Oprichten kleuterschool in de gemeentelijke lagere school van Oelegem
Nadat men dit jaar in GLS Ranst gestart was met een kleuterschool kwam de vraag van GLS Oelegem om vanaf volgend schooljaar ook een kleuterschool te mogen inrichten.
N-VA vindt dat het een taak van het gemeentebestuur is om basisonderwijs in te richten. Alvorens we onze goedkeuring konden geven hadden wij toch nog enkele vragen.
In de motivatienota van de directie lazen we dat er momenteel onvoldoende klassen beschikbaar zijn om een aparte kleuterschool te maken. Er moet eerst een gebouw (prefab) voorzien worden. Het gemeentebestuur ging ervan uit dat er geen financiële inspanningen nodig waren en dat de leegstaande lokalen voor de kleuterklas konden gebruikt worden.
Welke investeringen zijn noodzakelijk en is er voldoende ruimte voor een bijkomend gebouw op het schoolterrein waren de vragen van An Willems?
De schepen antwoordde dat door de ingebruikname van de zolderverdieping de kleuterschool gerealiseerd kan worden door interne verhuisbeweging. Enkel kleine investeringen zoals het klaarmaken van de kleuterklassen en kleutertoiletten zijn noodzakelijk. De meubeltjes zullen net zoals in Ranst in onze eigen schrijnwerkerij gemaakt worden. Indien uitbreiding noodzakelijk wordt in de toekomst kan dit gerealiseerd worden aan de achterzijde van het huidige schoolterrein.

Voetweg 6 voorbehouden voor landbouwvoertuigen, ruiters, fietsers en voetgangers
Voetweg nr 6 in Emblem is een trage weg met een wettelijke breedte van 1,6 meter die gebruikt kan worden door voetgangers en fietsers. Een buur had gemeld dat deze weg ook gebruikt wordt door quads en moto’s.
In het dossier kon Patrik Teurfs geen enkele vaststelling door de politie of proces verbaal terugvinden die het oneigenlijk gebruik van deze voetweg moest staven. Wij konden ons niet akkoord verklaren met het feit dat het gemeentebestuur, om een burenruzie te beslechten, verkeersborden wenste te plaatsen in plaats van verbaliserend op te treden.

Invoeren tonnagebeperking deel Schawijkstraat en Spruyterhofstraat 
De Schawijkstraat en de Spruytershofstraat zijn minder geschikt voor zwaar vervoer dan de Kastanjelaan en de Boerenkrijglaan omwille van zijn smal en bochtig karakter is de motivering van het college.
Het verleggen van het probleem dat zich nu voordoet in de Schawijkstraat en de Spruytershofstraat naar de Kastanjelaan, Wilgenlaan, Zevenbergenlaan en Vaartstraat of naar de Boerenkrijglaan is volgens N-VA Ranst niet de oplossing. Daarom hebben wij ons onthouden bij de stemming over de tonnagebeperking. De schepen bevestigde wel dat na de rioleringswerken en heraanleg van de Schawijkstraat deze beslissing kan herzien worden.

Inrichten van een fietsstraat in de Driepikkelhoeveweg
Volgens het Fietsvademecum is een fietsstraat een belangrijke fietsverbinding die door vormgeving en inrichting als zodanig herkenbaar is. Het autoverkeer kan beperkt aanwezig zijn, maar is duidelijk ondergeschikt aan het fietsverkeer. De fietsstraat moet gelegen zijn in een bebouwde omgeving en sluipverkeer is niet compatibel met het concept van de fietsstraat.
Johan De Ryck wees erop dat de  Driepikkelhoeveweg niet voldoet aan deze voorwaarden en dat wij ons daarom zouden onthouden bij de stemming.
Wij vinden het wel betreurenswaardig dat Agentschap Natuur en Bos geen toestemming wou geven om een vrij liggend fietspad aan te leggen achter de bomenrij in de Driepikkelhoeveweg.

Onderhoudswerken aan buurtwegen 2018 - Knodbaan
Het volledige budget voor het onderhoud van de buurtwegen gaat in 2018 naar de Knodbaan.
Eindelijk wordt deze “hel van Oelegem” structureel aangepakt.
Omdat de fundering van de Knodbaan volledig vernieuwd wordt vroeg Johan De Ryck om rekening te houden met de jaarlijkse paddentrek en paddentunnels te voorzien onder de rijbaan door.
De schepen beloofde dit voorstel op te nemen in de plannen.

Stedenbouwkundige vergunningen - Interpellatie door John Oliviers
Omdat het in onze gemeente regelmatig voorkomt dat bouwprojecten al dan niet gedeeltelijk gelegen zijn in effectief overstromingsgevoelig gebied vroeg John Oliviers hoe het college bepaalt of er al dan niet mag gebouwd worden in overstromingsgevoelig gebied en of er reeds vergunningen geweigerd werden om redenen van mogelijk overstromingsgevaar.
De burgemeester antwoordde dat er wel voorwaarden opgelegd worden maar dat er tot nu toe nog geen enkel bouwverbod  is uitgesproken.
Voor de afvoer en buffering van regenwater vormen grachten en waterlopen een belangrijke factor. Daarom vroegen wij welke sancties het college neemt indien men de opgelegde ruimingsstrook van 5 meter niet respecteert.
Bij het verlenen van een bouwvergunning in de omgeving van een gracht of waterloop wordt steeds opgelegd dat er een ruimingsstrook van 5 meter moet vrijgehouden worden. Indien dit niet gerespecteerd wordt is dat een bouwmisdrijf waarvoor de afbraak van de constructie kan geëist worden verklaarde de burgemeester. Hij gaf wel toe dat er onvoldoende opvolging was van de opgelegde voorwaarden.
Ten slotte interpelleerde John Oliviers over de criteria die het college gebruikt om te bepalen waar men eengezinswoningen mag bouwen en waar meergezinswoningen.
Het antwoord kan kort samengevat worden: er zijn geen criteria.
Elk project wordt afzonderlijk beoordeeld door het college. De burgemeester was van oordeel dat er geen vaste criteria of regels opgesteld moeten worden omdat er dan weer teveel uitzonderingen zouden toegestaan worden door het college.   

 

Interpellatie

 

Stedenbouwkundige vergunningen - Interpellatie door John Oliviers - Klik hier

 


Agenda

 

Voor de agenda van de gemeenteraad - Klik hier

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is