Gemeenteraad 25 juni 2018

Op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Aanpassingswerken Den Boomgaard, Krejoel en seniorenlokaal     -  
2. Omgevingswerken Den Boomgaard      -  
3. Herstellen schade fietspad Oleon      -  
4. Brandweerbijdragen werking 2013     -  
5. Uitbreiding bebouwde kom Broechemlei      -  
6. Mobiliteitsplan Ranst      -  
7. Heraanleg Venusstraat      -   
8. Weg- en rioleringswerken Van den Nestlaan       -     
9. Herstellen schade Bistweg en fietspad Oleon 

 

Lees hier het kort verslag, onze interpellaties en de agenda van de gemeenteraad.
 

Kort verslag

 

Aanpassingswerken Den Boomgaard, Krejoel en seniorenlokaal  
In februari hebben wij ons akkoord verklaard voor de aanpassingswerken. Er was toen een budget van 147.000€ voorzien. Aangezien het geen groot werk is, waren er problemen om een aannemer te vinden en werd er beslist om de werken op te delen per specialiteit met uitzondering van de ruwbouwwerken waarvoor er reeds een aannemer gevonden was.
"Er verandert niets aan de oorspronkelijke raming" aldus de schepen. Daarom vroeg hij om dit punt bij hoogdringendheid goed te keuren om geen vertraging bij de uitvoering van de werken te hebben.
Wij hadden de verschillende loten eens opgeteld en kwamen tot de vaststelling dat er nu sprake was van een raming van 224.500€.
Bij hoog en bij laag bleef de schepen ontkennen dat er sprake was van een aanzienlijke verhoging.
Toen Johan De Ryck vroeg om het dossier erbij te nemen en de optelling te maken moest hij toegeven dat hij het dossier niet bekeken had. Hij ging ervan uit dat het bedrag dat vermeld stond in het besluit het totaal bedrag was. De zitting werd geschorst en de schepen haalde zijn rekenmachientje boven.
Na de schorsing moest hij toegeven dat de berekeningen die wij gemaakt hadden juist waren.
Op onze vraag om de goedkeuring uit te stellen wou het college niet ingaan. Wij kregen het verwijt dat wanneer we dit dossier niet goedkeurden het onze schuld zou zijn dat de werken pas op een latere datum kunnen gestart worden. Dat dit de wereld op zijn kop is mag voor iedereen duidelijk zijn. Het is de schepen die ervoor moet zorgen dat de dossiers die moeten goedgekeurd worden correct zijn. Het is aan de gemeenteraadsleden om dit te controleren. Een onvolledig dossier waarin foutieve berekeningen staan en waarbij het oorspronkelijke budget met 77.500€ overschreden wordt konden wij niet goedkeuren.
Een schepen van financiën en gebouwen die op een dergelijke manier met uw belastinggeld omgaat daar zegt N-VA Ranst NEEN tegen.

 

Omgevingswerken Den Boomgaard
Voor de 'omgevingswerken den boomgaard' werd er door het ontwerpbureau Carlier een raming opgemaakt van 283.146€. De werken werden gegund voor een bedrag van 312.024€.
Weerom een verhoging van de prijs met 10%.
In het verslag van nazicht lazen we dat er 9 posten waren waarbij de eenheidsprijzen significant hoger lagen dan de raming. Conclusie de ramingsprijs was onderraamd.
Johan De Ryck gaf een opsomming van een paar merkwaardige verschillen: het kappen van beplanting werd geraamd op 1.800€ in de offerte werd dit 6.985€; het opbreken van de asfalt gaat plots van 3€/m² naar 44,85€/m². Voor de fietsenberging met overkapping is er een meerprijs van 6.500€ wat een verhoging met 25% van het geraamde bedrag is. En als afsluiter een bordje met de melding van de verantwoordelijke voor de signalisatie geraamd op 30€ wordt in de offerte 475€.
Wanneer wij hierover opmerkingen maken is de enige reactie van de schepen dat hij goed kan samenwerken met het ontwerpbureau en dat hij hen niet aansprakelijk gaat stellen voor de onderraming.
Maar 10% verhoging komt wel overeen met 28.878€ van uw belastinggeld.

 

Herstellen schade fietspad Oleon
Het is overduidelijk dat de schade aan het fietspad ter hoogte van de inrit van Oleon veroorzaakt is door de vrachtwagens die daar binnen en buiten rijden.
Het college had de heraanleg van het fietspad gegund voor een bedrag van 26.793€. Nergens was er in het besluit sprake van het doorrekenen van de kosten aan Oleon stelde Johan De Ryck vast.
Eerst verkondigde de burgemeester dat schade aan voet- of fietspaden nooit wordt doorgerekend aan de veroorzakers van de schade. Daarna kregen we te horen van de schepen dat 1/5 van de kosten betaald zal worden door Oleon. Op welk bedrag dit 1/5 toegepast zou worden kon de schepen niet zeggen. Voor ons was dit niet verwonderlijk, wij hadden namelijk vastgesteld dat een verkeerde offerte was toegevoegd aan het college besluit.

 

Brandweerbijdragen werking 2013
Net zoals voor de bijdrage van 2012 gaven wij ook voor de bijdrage van 2013 een negatief advies.
In de berekeningswijze opgesteld door de gouverneur werd er geen rekening gehouden met de aanzienlijke investeringen die het gemeentebestuur van Ranst in het verleden heeft gedaan in de brandweerpost. Dit betekent dat we tweemaal zouden moeten betalen voor de brandweerwerking.
Er is reeds een juridische procedure ingesteld om de bedragen die aangerekend werden voor de periode 2007-2012 te betwisten. In september wordt de uitspraak van de Raad van State hierover verwacht. Jan Dillen had gehoopt dat het bedrag van 173.000 euro voor het werkingsjaar 2013 toegevoegd kon worden aan de lopende rechtszaak. De burgemeester was van oordeel dat dit ook kon, maar de secretaris moest hem echter tegenspreken. Een wet van 2013 zorgt ervoor dat de bedragen die vanaf 2013 aangerekend werden niet meer betwist kunnen worden.

 

Uitbreiding bebouwde kom Broechemlei
N-VA Ranst is akkoord met het feit dat door de feitelijke omstandigheden er uitbreidingen van de bebouwde kom moeten bekeken worden. Logischerwijze moet een aanpassing van de bebouwde kom een onderdeel vormen van het  gemeentelijk mobiliteitsplan. Aanpassingen moeten kaderen binnen het bredere mobiliteitsbeleid van het gemeentebestuur en dat was hier niet het geval merkte Johan De Ryck op.  Om die redenen heeft N-VA zich onthouden bij de stemming. De schepen kon ook geen duidelijkheid verschaffen over wie bevoegd is om te beslissen over de verplaatsing van de borden bebouwde kom op een gewestweg.

 

Mobiliteitsplan Ranst
De doelstelling van de actualisatie van het Mobiliteitsplan is een kader te scheppen voor toekomstige ontwikkelingen en ingrepen die nodig zijn om het verkeer in Ranst beter te geleiden en beheren.
Er werd gevraagd om het Mobiliteitsplan voorlopig goed te keuren. Wij waren van oordeel dat eerst het openbaar onderzoek moest uitgevoerd worden en het advies van de Gecoro gevraagd moest worden  vooraleer wij een definitieve beslissing kunnen nemen over het Mobiliteitsplan voor Ranst.

 

Heraanleg Venusstraat
In het plan was voorzien dat de parking aan het parochiehuis in Oelegem zal uitgebreid worden. Omdat op privé terrein werken gaan uitgevoerd worden met geld van de gemeente vroeg Johan De Ryck waarom er nog geen overeenkomst was opgemaakt met de Kerkfabriek over het gebruik van de grond door de gemeente. Volgens de schepen was er een mondelinge overeenkomst en hij vond dat dit voldoende was. Wij waren van oordeel dat er met geld van de belastingbetaler omzichtig moet omgesprongen worden. Om elke betwisting in de toekomst te voorkomen is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk was ons oordeel. Wij waren niet akkoord met de nonchalante handelswijze van het gemeentebestuur. De schepen dacht wel dat er een overeenkomst was maar kon ze niet voorleggen. Uiteindelijk kon de secretaris een brief voorlezen waaruit moest blijken dat de Kerkfabriek haar instemming had gegeven met de verdere ontwikkeling van het project.

 

Weg- en rioleringswerken Van den Nestlaan
In oktober 2017 had het gemeentebestuur reeds gezegd dat het de bedoeling was om 75 eikenbomen te kappen voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad op de Van den Nestlaan. Wij vroegen toen om te bekijken of er geen mogelijkheden waren om de bomen te laten staan. Nu het lastenboek moest goedgekeurd worden vroegen wij of bij de heraanleg van het fietspad de richtlijnen van het fietsvademecum gevolgd zouden worden door de gemeente.
De bomen zullen gekapt worden en natuurlijk zullen de regels van het fietsvademecum toegepast worden bevestigde de schepen ons.
Om aan te tonen dat dit een grove onwaarheid was las Johan De Ryck voor uit het fietsvademecum waarin letterlijk staat dat: “de buffer tussen rijbaan en fietspad bij voorkeur ingericht wordt als een plantstrook met bomen. Het kappen van bomen voor de aanleg van fietspaden dient absoluut vermeden te worden. Op lange termijn weegt de kostprijs voor het onteigenen van een strook achter de bomen niet op tegen de verhoogde onveiligheid en het te brede wegbeeld zonder bomen”. De duidelijke onwil van het gemeentebestuur om de regels te volgen was voor N-VA Ranst een gegronde reden om dit punt niet goed te keuren.
 


Herstellen schade grasdals Bistweg
In het verslag van het college lazen we dat de firma die grasdallen moet aanleggen in de Van den Nestlaan eveneens de opdracht kreeg om plaatselijk herstellingen uit te voeren van de grasdallen in de Bistweg.
Dat nu een andere firma grasdallen moet herstellen die pas in 2016 waren aangelegd vonden wij eigenaardig. Johan De Ryck wou weten waarom de oorspronkelijke firma niet aansprakelijk werd gesteld.
Volgens de schepen gaat het niet over herstellingen van verzakte grasdals maar worden er ter hoogte van een paar inritten bijkomende grasdals aangelegd. Volgens ons wordt er hier een loopje genomen met de waarheid. We zullen dit verder opvolgen.

 

Interpellaties

 

Herstellen schade Bistweg en fietspad Oleon  - Interpellatie door Johan De Ryck - Klik hier

 

Omgevingswerken Den Boomgaard - Interpellatie door Johan De Ryck - Klik hier

 


Agenda

 

Voor de agenda van de gemeenteraad - Klik hier

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is