Gemeenteraad 28 mei 2018

Op 28 mei 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Distributienetbeheer Iveka     -  
2. Herbouwen brug Jozef Simonslaan      -  
3. Verleggen van buurtweg 34      -  
4. Schoolreglementen gemeentelijke scholen     -  
5. Onderhoud voetpaden      -  

6. Overdracht weggedeelte aan de nieuwe magazijnen      -  
7. Zwart punt ‘Mollentstraat-N14-Nijlensesteenweg’      -  
8. Paddentunnels Knodbaan      -   
9. Heesterbos       -    

 

Lees hier het kort verslag, onze interpellaties en de agenda van de gemeenteraad.

 

Kort verslag

 

Distributienetbeheer Iveka
Wij waren het eens met de goedkeuring van het voorstel tot verschuiven van de einddatum van de overeenkomst met  Iveka van 9 november 2019 naar 1 april 2019.
Maar om nu gelijktijdig een nieuwe overeenkomst tot 29 maart 2037 af te sluiten waardoor de gemeente Ranst voor de volgende 18 jaar beroep moet doen op Iveka als distributienetbeheerder vonden wij voorbarig.
Op dit ogenblik is het energielandschap volop in beweging. Het Energiedecreet wordt aangepast en vanaf 1 april 2019 zal er een nieuwe distributienetbeheerder (Fluvius Antwerpen) ontstaan. Dit schept opportuniteiten voor de gemeente waar nu reeds rekening mee moet gehouden worden vond Johan De Ryck.

Herbouwen brug Jozef Simonslaan
Naar aanleiding van de vaststelling van het wegtracé voor de nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Jozef Simonslaan vroeg John Oliviers of de omleidingsweg die beloofd was er nu komt of niet.
De verhoging van de brug over het Albertkanaal moet een feit zijn tegen 2020.
Op onze vraag of de omleidingsweg tijdig klaar zal zijn antwoordde de burgemeester in januari 2015 “met de afbraak en heropbouw van de brug aan de Jozef Simonslaan kan pas gestart worden nadat de nieuwe verbindingsweg is aangelegd”.
In september 2017 erop merkten wij op dat het voorziene budget voor de Maasweg geschrapt werd en dat de vergunningsaanvraag voor de aanleg van de omleidingsweg ingetrokken was. Ook de goedgekeurde en noodzakelijke wijzigingen van buurtwegen in Oelegem werden in 2018 ingetrokken.
Het plan van het college stuitte op bezwaren tegen het voorgestelde tracé.
Van in het begin heeft N-VA Ranst erop aangedrongen om de ontsluitingsweg dichter bij de bestaande KMO zone aan te leggen maar dit werd niet onderzocht.
Komt de omleidingsweg er nog vooraleer de Jozef Simonslaan wordt afgesloten of komt die er niet, was onze vraag.
Dat de schuld niet bij het gemeentebestuur lag maar bij Natuur en Bos en de te volgen procedures was het voorspelbare antwoord van de schepen. Het goede nieuws was dat er kortelings een nieuw plan wordt ingediend. N-VA Ranst hoopt samen met de bewoners van Oelegem-centrum en de Vaartstraat dat dit plan wel aanvaardbaar is voor iedereen.

Verleggen van buurtweg 34
Reeds jaren ijveren wij ervoor om buurtwegen niet af te schaffen maar te herwaarderen.
En kijk wat tot heden onmogelijk leek voor het college is nu geschied. Buurtweg 34 tussen Schelkenshof en de Broddestraat die in onbruik is en niet meer zichtbaar is op het terrein wordt niet afgeschaft maar terug toegankelijk gemaakt om een veilig alternatief voor de zwakke (en trage) weggebruikers te creëren.
Wij zijn verheugd dat er eindelijk voortschrijdend inzicht gekomen is bij het college en dat het standpunt van N-VA Ranst gevolgd wordt aldus Johan De Ryck.
We vroegen wel aan het gemeentebestuur om ervoor te zorgen dat het stuk van de buurtweg tussen Schelkenshof en de nieuwe verkaveling eveneens terug toegankelijk wordt gemaakt.

Schoolreglementen gemeentelijke scholen
De bedoeling van de aanpassing van de schoolreglementen was de bestaande ongeschreven regels open en duidelijk te omschrijven, zodat de regels voor iedereen klaar zijn.
An Willems merkte op dat de tekst: “Over het gebruik van sociale media in de klas worden afspraken gemaakt” een vage omschrijving is wat toch niet de bedoeling was van dit reglement.

Onderhoud voetpaden Gustaaf Peetersstraat
Erik Fossez vroeg meer uitleg over de werkzaamheden die worden uitgevoerd aan het voetpad in de Gustaaf Peetersstraat.
De schepen liet weten dat het de bedoeling is om de voetweg die uitkomt aan weerszijde van de straat beter te accentueren en ervoor te zorgen dat er geen auto meer kan parkeren ter hoogte van de voetweg.
Leen Baeten merkte op dat in het gedeelte van de Kastanjelaan waar geen werken gepland zijn er verzakkingen zijn ter hoogte van de rioolputjes. Zij vroeg om ook hier herstellingen uit te voeren.


Overdracht van het weggedeelte aan de nieuwe magazijnen Van Den Nestlaan
Omdat de nutsmaatschappijen geen leidingen kunnen leggen in privé grond moest de grond van de nieuwe weg naar de gemeentelijke magazijnen aan de V an Den Nestlaan overgedragen worden van het privé grondbezit van de gemeente naar het openbaar domein van de gemeente.
Waarom wordt het weggedeelte ter hoogte van de parking niet mee overgedragen vroeg Jan Dillen zodat er hier openbare verlichting kan geplaatst worden. In eerste instantie wordt de grond waar de leidingen in komen overgedragen. Indien nodig kan later de grond ter hoogte van de parking ook overgedragen worden, was het antwoord van de burgemeester.

Zwart punt ‘Mollentstraat-N14-Nijlensesteenweg’
In de gemeenteraad van september 2017 had N-VA Ranst een amendement ingediend om de Mollentstraat af te sluiten ter hoogte van de N14. Toen betreurden wij het feit dat het college het advies van de verkeerscommissie om als proefproject de Mollentstraat af te sluiten met plastic waterbakken of betonblokken niet in overweging heeft willen nemen.
Vandaag vroeg Groen een nieuwe stemming voor het afsluiten van de Mollentstraat ter hoogte van de N14.
Er werd gewezen op het sluipverkeer en het dagelijks negeren van de verplichte rijrichting aan het verkeerslicht van de Oostmalsesteenweg. 
Net zoals in 2017 steunden wij het voorstel voor de definitieve knip van de Mollentstraat.
De bevoegde schepen wilde zich aan de afspraken houden. Welke afspraken of met wie heeft hij niet gezegd. Eveneens minimaliseerde hij het aantal verkeersovertredingen dat dagelijks door automobilisten begaan wordt. Spijtig genoeg moesten we weerom vaststellen dat de veiligheid van de fietsers niet hoog op de agenda staat bij dit gemeentebestuur.

Paddentunnels Knodbaan - Interpellatie door Johan De Ryck
Op de vorige gemeenteraad vroegen wij hoe het komt dat er bij de opmaak van de plannen voor de heraanleg van de Knodbaan geen paddentunnels voorzien waren. Reeds acht jaar wordt er een paddenoverzet actie georganiseerd door de Milieuraad in de Knodbaan.
De schepen antwoordde dat er eerst buurtraadpleging zou gehouden worden alvorens er een beslissing genomen zal worden over de amfibieëntunnels.
Johan De Ryck vond het dan ook verwonderlijk dat de onderhoudswerken aan de Knodbaan op 9 mei toegewezen werden aan een aannemer voor wegenwerken.
Klopt zei de schepen en het buurt zal pas op 26 juni geraadpleegd worden. Daarna wordt de beslissing over de paddentunnels genomen. De extra werken die de aannemer daarvoor eventueel moet uitvoeren zullen dan meerkosten zijn.
Toch onbegrijpelijk dat dit niet voorzien werd op het moment dat de plannen en het lastenboek werden opgemaakt. Reeds acht jaar wordt er een paddenoverzet actie georganiseerd door de Milieuraad in de Knodbaan. De schepen van milieu was dit blijkbaar vergeten door te geven aan de plannenmakers.

Heesterbos - Interpellatie door Guido Wittocx
De bewoners van Heesterbos hebben in maart  2015 gevraagd om een RUP op te maken voor Heesterbos om meer rechtszekerheid voor eigendommen te bekomen. Het college heeft toen geantwoord dat de opmaak van een RUP niet ondersteund wordt door de hogere overheden en dat elk dossier apart bekeken moet worden op basis van regularisatieaanvragen. Het college is van mening dat dergelijk RUP een meerwaarde kan betekenen voor de hele wooncluster, omdat zo de feitelijke toestand wordt vastgelegd en juridisch verankerd wordt.
In het verslag van het college van 3 mei lezen we dat 3 aangeschreven firma’s geen offerte wensen op te maken voor de opmaak van het gemeentelijke RUP Hallebaan- Heesterbos. Heeft u van de andere aangeschrevenen reeds een reactie ontvangen vroeg Guido Wittocx?
De burgemeester stelde hem gerust. Er werden wel degelijk offertes ontvangen die nu nagekeken moeten worden. Vervolgens zal de studieopdracht toegewezen worden.

Interpellaties

 

Paddentunnels Knodbaan  - Interpellatie door Johan De Ryck - Klik hier

RUP Heesterbos - Interpellatie door Guido Wittocx - Klik hier

 

Agenda

 

Voor de agenda van de gemeenteraad - Klik hier

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is